OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

 

Niniejsze ogólne warunki („Regulamin”) regulują prawa i obowiązki Ciebie jako kupujących i nas jako sprzedawców w stosunkach umownych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie https://www.chutnasmi.cz.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, którą znajdziesz tutaj [XXX].

Jak wiesz, komunikujemy się przede wszystkim na odległość. Dlatego też w naszej Umowie stosuje się środki porozumiewania się na odległość, które pozwalają nam na zawarcie umowy bez jednoczesnej fizycznej obecności nas i Ciebie.

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w naszym sklepie internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

1. NIEKTÓRE DEFINICJE

1.1. Cena to kwota finansowa, którą zapłacisz za Towar;
1.2. Cena za transport to kwota finansowa jaką zapłacisz za dostawę Towaru, w tym cena za jego opakowanie;
1.3. Całkowita cena jest sumą Ceny i Ceny Wysyłki;
1.4. Sklep internetowy jest sklepem internetowym prowadzonym przez Nas pod adresem https://www.chutnasmi.cz, w którym nastąpi zakup Towarów;
1.5. Jesteśmy firmą Jiří Považan - ChutnášMi, z siedzibą pod adresem Mánesova 1643/92, 120 00 Praga 2 - Vinohrady, numer identyfikacyjny 87531615, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Urząd Dzielnicy Praga 2, e-mail shop@chutnasmi .cz, numer telefonu + 420 721 181 119, zwana z mocy prawa sprzedawcą;
1.6. Faktura to dokument wystawiony zgodnie z Ustawą o Cenie Całkowitej;
1.7. Zamówienie jest Twoją nieodwołalną propozycją zawarcia z nami Umowy zakupu Towarów;
1.8. Umowa jest umową kupna negocjowaną na podstawie prawidłowo wypełnionego Zamówienia przesłanego za pośrednictwem sklepu internetowego i zawierana jest z chwilą otrzymania od nas potwierdzenia Zamówienia;
1.9. Konto Użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Ciebie danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;
1.10. Jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, zwaną prawnie kupującym;
1.11. Towary to wszystko, co możesz kupić w sklepie internetowym.

2. POSTANOWIENIA I INSTRUKCJE OGÓLNE

2.1 Zakup Towarów jest możliwy tylko za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu internetowego.
2.2. Kupując Towar, Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji poprawnie i zgodnie z prawdą. W związku z tym uważamy, że informacje, które nam podałeś podczas zamawiania Towarów, są prawidłowe i prawdziwe.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Umowa z nami może być zawarta wyłącznie w języku czeskim (https://www.chutnasmi.cz/cs/content/3-obchodni-podminky).
3.2. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywasz Ty. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz spodziewać się żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez Nas poza Ceną Całkowitą. Wysyłając Zamówienie, wyrażasz zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.
3.3. Aby móc zawrzeć Umowę, należy stworzyć w E-sklepie projekt Zamówienia. Ta propozycja musi zawierać następujące informacje:
a) Informacje o zakupionym Towarze (w E-sklepie zaznaczasz Towar, którego jesteś zainteresowany zakupem, przyciskiem „Dodaj do koszyka”);
b) Informacje o Cenie, Cenie za transport, sposobie zapłaty Ceny Całkowitej oraz wymaganym sposobie dostawy Towaru; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia propozycji Zamówienia w środowisku użytkownika E-sklepu, natomiast informacje o Cenie, Cenie za transport i Całkowitej zostaną podane automatycznie na podstawie wybranych przez Ciebie Towarów i sposobu jego doręczenia;
c) Nasze dane identyfikacyjne wykorzystywane do dostawy Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail;
d) W przypadku Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać do Ciebie Towar regularnie i wielokrotnie, również informację o tym, jak długo dostarczymy Ci Towar.
3.4. W trakcie tworzenia propozycji Zamówienia może zmieniać i sprawdzać dane do momentu jej utworzenia. Po sprawdzeniu przyciskiem „Złóż zamówienie” utworzysz zamówienie. Jednak przed naciśnięciem przycisku należy potwierdzić znajomość i akceptację niniejszych Warunków, w przeciwnym razie nie będzie możliwe utworzenie Zamówienia. Użyj pola wyboru, aby potwierdzić i wyrazić zgodę. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij zamówienie” wszystkie uzupełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas.
3.5. Twoje Zamówienie potwierdzimy niezwłocznie po jego dostarczeniu do nas poprzez wiadomość wysłaną na podany w Zamówieniu adres e-mail. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie Zamówienia oraz niniejsze Warunki. Potwierdzenie Zamówienia z naszej strony oznacza zawarcie Umowy między Nami a Tobą. Warunki w brzmieniu zmienionym na dzień złożenia Zamówienia stanowią integralną część Umowy.
3.6. Mogą również wystąpić przypadki, w których nie będziemy mogli potwierdzić Twojego Zamówienia. Są to głównie sytuacje, w których Towary są niedostępne lub przypadki, w których zamawiasz większą ilość Towarów niż jest to przez nas dopuszczone. Zawsze jednak poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o maksymalnej liczbie Towarów w sklepie internetowym i dlatego nie powinno Cię to dziwić. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny, dla której nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Ciebie naszej oferty.
3.7. W przypadku, gdy w sklepie internetowym lub w projekcie Zamówienia podana jest ewidentnie nieprawidłowa Cena, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towaru za tę Cenę, nawet jeśli otrzymałeś potwierdzenie zamówienia i w związku z tym Umowa została zawarta. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą i prześlemy ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Nowa Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty. W przypadku, gdy nie potwierdzą Państwo naszej oferty w ciągu 3 dni od jej wysłania, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się na przykład sytuację, w której Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje lub pozostała cyfra.
3.8. W przypadku zawarcia Umowy jesteś zobowiązany do zapłaty Ceny Całkowitej.
3.9. Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w tym przypadku jesteś zobowiązany do sprawdzenia poprawności, prawdziwości i kompletności wstępnie wypełnionych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam jak w przypadku kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, ale zaletą jest to, że nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania danych identyfikacyjnych.
3.10. W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu na zakup Towaru. Aby zapewnić rabat, musisz wypełnić szczegóły tego rabatu we wcześniej określonym polu w Propozycji zamówienia. Jeśli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony ze zniżką.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

4.1. Na podstawie rejestracji w sklepie internetowym możesz uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika.
4.2. Rejestrując Konto Użytkownika, Twoim obowiązkiem jest prawidłowe i zgodne z prawdą podanie wszystkich wprowadzonych danych oraz ich aktualizacja w przypadku zmiany.
4.3. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności i nieprzekazywanie nikomu tych informacji. W przypadku ich niewłaściwego użycia nie ponosimy za to odpowiedzialności.
4.4. Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie jesteś upoważniony do zezwalania na jego używanie przez osoby trzecie.
4.5. Możemy anulować Twoje Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z niego przez ponad rok lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
4.6. Konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, zwłaszcza w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

5.1. Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie Zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ceną podaną za Towar w Sklepie Internetowym a Ceną podaną w projekcie Zamówienia, obowiązuje Cena podana w projekcie Zamówienia, która zawsze będzie taka sama jak cena w Umowie. Projekt Zamówienia określa również Cenę za transport lub warunki, w których transport jest bezpłatny.
5.2. Podana jest łączna cena zawierająca wszystkie opłaty przewidziane prawem.
5.3. Po zawarciu Umowy, a przed wydaniem Towaru, zażądamy od Ciebie zapłaty Ceny Całkowitej. Całkowitą cenę możesz zapłacić w następujący sposób:
a) Karta online. W takim przypadku płatność dokonywana jest za pośrednictwem bramki płatniczej PayPal, a płatność jest regulowana warunkami tej bramki płatniczej, które są dostępne pod adresem: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/useragreement -pełny. W przypadku płatności kartą online Cena Całkowita jest płatna w momencie zawarcia Umowy.
b) Pobranie. W takim przypadku płatność zostanie dokonana w momencie dostawy Towaru za dostawę Towaru. W przypadku płatności za pobraniem Cena Całkowita jest płatna przy odbiorze Towaru.
c) Gotówka przy odbiorze osobistym. Towar można zapłacić gotówką w przypadku odbioru w naszym biurze. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym Cena Łączna płatna jest przy odbiorze Towaru.
5.4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po zapłaceniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Faktura zostanie również fizycznie dołączona do Towaru i dostępna w Koncie Użytkownika.
5.5. Własność Towarów przechodzi na Ciebie dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przejęciu Towarów. W przypadku płatności przelewem Cenę Całkowitą uiszcza się poprzez uznanie naszego konta, w pozostałych przypadkach jest ona uiszczana w momencie płatności.
5.6. W niektórych przypadkach możemy zażądać depozytu od Zamówienia w wysokości 75 procent Ceny Całkowitej.

6. DOSTAWA TOWARU, PRZENIESIENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA USZKODZENIA

6.1. Towar zostanie do Ciebie dostarczony w wybrany przez Ciebie sposób, a możesz wybrać spośród następujących opcji:
a) Odbiór osobisty w naszej placówce wymienionej w wykazie placówek w E-Sklepie;
b) Odbiór osobisty w punktach sprzedaży wymienionych w E-Sklepie;
c) Dostawa za pośrednictwem firm transportowych wymienionych w E-Sklepie;
6.2. Towar może być dostarczony wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
6.3. Czas dostawy Towary zawsze zależą od ich dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Przewidywany czas dostawy Towaru zostanie Państwu podany w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w sklepie internetowym jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w zakładzie zawsze poinformujemy Cię o możliwości odbioru Towaru drogą mailową.
6.4. Po otrzymaniu Towaru od przewoźnika Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie nienaruszalności opakowania Towaru oraz w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika i Nas. W przypadku wady opakowania, która wskazuje na nieuprawnione obchodzenie się i wejście do przesyłki, nie jesteś odpowiedzialny za przejęcie Towaru od przewoźnika.
6.5. Naruszenie przez Ciebie obowiązku przejęcia Towarów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.4 Warunków, nie skutkuje naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Ci Towarów. Jednocześnie brak przyjęcia przez Ciebie Towaru nie jest odstąpieniem od Umowy pomiędzy nami a Tobą. W takim przypadku mamy jednak prawo do odstąpienia od Umowy z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Państwa. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, odstąpienie jest skuteczne w dniu, w którym doręczymy to odstąpienie. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo do zapłaty Ceny za przewóz, ani na prawo do naprawienia ewentualnej szkody.
6.6. Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie Towary są dostarczane wielokrotnie lub w sposób inny niż uzgodniony w Umowie, Twoim obowiązkiem jest zwrócić nam koszty związane z tą wielokrotną dostawą. Na podany w Umowie adres e-mail prześlemy dane do zapłaty tych kosztów w terminie 14 dni od doręczenia e-maila.
6.7. Niebezpieczne uszkodzenie Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą jego przejęcia. W przypadku, gdy nie odbierzesz Towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.4 Warunków, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy miałeś możliwość go przejąć, ale z przyczyn z twojej strony przejęcie nie miało miejsca. Przejście ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza dla Ciebie, że od tego momentu ponosisz wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek upośledzeniem Towaru.
6.8. W przypadku, gdy Towary nie były wymienione w E-sklepie jak na stanie magazynowym i podano przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Cię w przypadku:
a) nadzwyczajna awaria produkcji Towaru, zawsze poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostępności lub informację, że nie będzie możliwe dostarczenie Towaru;
b) opóźnienie w dostawie Towaru od naszego dostawcy, przy czym zawsze będziemy informować o nowym przewidywanym terminie dostawy.
6.9. W przypadku, gdy nie będziemy mogli dostarczyć do Państwa Towaru w ciągu 30 dni od upływu terminu dostawy Towaru określonego w potwierdzeniu Zamówienia, z jakiejkolwiek przyczyny, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. 6 ust. 7 Warunków Towar jest wolny od wad, w szczególności, że:
a) posiada cechy, które z Tobą uzgodniliśmy, a jeśli nie zostały one wyraźnie uzgodnione, to takie, które podaliśmy w opisie Towaru lub takie, których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;
b) nadaje się do celów, które określiliśmy lub do celów typowych dla Towarów tego typu;
c) odpowiada jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z próbką;
d) jest w odpowiedniej ilości i wadze;
e) spełnia wymogi prawne;
f) nie jest obciążona prawami osób trzecich.
7.2. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, a w szczególności nie jest spełniony którykolwiek z warunków określonych w art. list na nasze adresy podane w Nasze dane identyfikacyjne. W przypadku reklamacji można również skorzystać z udostępnionego przez Nas wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Warunków. Korzystając z prawa z wadliwego wykonania, należy wybrać sposób usunięcia wady i nie można później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7.3, bez naszej zgody. Reklamację rozpatrzymy zgodnie z prawem, z którego skorzystałeś z wadliwego wykonania. W przypadku, gdy nie wybierzesz rozwiązania wady, przysługują Ci uprawnienia określone w art. 7.4 nawet w sytuacjach, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy.
7.3. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:
a) usunięcia wady poprzez dostawę nowego Towaru bez wad lub dostawę brakującej części Towaru;
b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;
c) z rozsądnym rabatem od Ceny;
d) odstąpienie od Umowy.
Jeśli wybierzesz rozwiązanie z punktów a) lub b) i nie usuniemy wady w wyznaczonym przez nas rozsądnym terminie lub poinformujemy Cię, że w ten sposób nie usuniemy w ogóle wady, przysługują Ci uprawnienia z punktów c) i d), nawet jeśli pierwotnie nie zażądałeś w reklamacji. Jednocześnie, jeśli zdecydujesz się na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru i stwierdzimy, że wada jest niemożliwa do usunięcia, powiadomimy Cię o tym i będziesz mógł wybrać inny sposób usunięcia wady.
7.4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:
a) usunięcia wady poprzez dostawę nowego Towaru bez wad lub dostawę brakującej części Towaru;
b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;
c) z rozsądnym rabatem od Ceny.
Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy usunięcia wady, masz prawo do odstąpienia od Umowy. Możesz również odstąpić od umowy, jeżeli nie jesteś w stanie właściwie korzystać z Towaru z powodu ponownego wystąpienia wad po naprawie Towaru lub w przypadku dużej ilości wad Towaru.
7.5. W przypadku istotnego lub nieistotnego naruszenia, nie możesz odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru, jeżeli nie możesz zwrócić Towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś. Nie dotyczy to jednak następujących przypadków:
a) jeżeli stan Towaru uległ zmianie w wyniku oględzin w celu wykrycia wady;
b) jeżeli Towar był używany przed wykryciem wady;
c) jeżeli niemożność zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie była spowodowana Twoimi działaniami lub zaniechaniami,
d) jeżeli Towar został sprzedany, zużyty lub zmieniony w normalnym użytkowaniu przed wykryciem wady; jeśli jednak nastąpiło to tylko w części, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie części Towaru, która może zostać Ci zwrócona, w którym to przypadku nie otrzymasz zwrotu części Cen odpowiadającej korzyści z użytkowania części z dóbr.
7.6. W ciągu trzech dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy na Twój adres e-mail, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy oraz przewidywany czas trwania reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Termin może zostać przedłużony za obopólną zgodą. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie, możesz odstąpić od Umowy.
7.7. O załatwieniu reklamacji poinformujemy Cię mailowo. W przypadku zasadności reklamacji przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Koszty te są Państwo zobowiązani udowodnić np. paragonami lub paragonami za cenę transportu. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowego Towaru, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnego Towaru, ale my poniesiemy koszty takiego zwrotu.
7.8. Wykonanie praw z nienależytego wykonania oraz roszczeń o powództwo regulują przepisy §1810 i nast., §1820 i nast. oraz §2099 i nast. Kodeks Cywilny i Ustawa o Ochronie Konsumentów.
7.9. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłosić i upomnieć o wadzie bez zbędnej zwłoki po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru.
7.10. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego wykonania w przypadku wystąpienia wady Towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
7.11. Przepisów o prawie wad nie stosuje się w przypadku:
a) Towar, który jest sprzedawany po niższej Cenie, z powodu wady, dla której uzgodniono niższą Cenę;
b) zużycie Towarów spowodowane ich normalnym użytkowaniem;
c) Towar używany ze względu na wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia Towaru w chwili jego odbioru;
d) gdy wynika to z charakteru Towaru.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Odstąpienie od Umowy, tj. rozwiązanie stosunku umownego łączącego Nas z Państwem od początku jego powstania, może nastąpić z przyczyn i sposobów określonych w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Warunków, w których wyraźnie zaznaczono możliwość odstąpienia.
8.2. Jeżeli jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej przez Ciebie działalności, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru zgodnie z postanowieniami § 1829 Kodeksu Cywilnego. W przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten zaczyna biec z dniem dostarczenia ostatniej części Towaru, a jeżeli posiadamy zawarta Umowa, na podstawie której będziemy dostarczać do Ciebie Towar regularnie i wielokrotnie., rozpoczyna się w dniu doręczenia pierwszej dostawy. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając e-mail lub list na nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych). W celu wypłaty można również skorzystać z udostępnionego przez Nas wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do Warunków.
8.3. Jednak nawet jako konsument nie możesz odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy przedmiotem Umowy jest:
a) Towar, którego Cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od Naszej woli i może wystąpić w okresie do odstąpienia od Umowy;
b) dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach, a ich cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od Naszej woli;
c) Towary, które zostały zmodyfikowane zgodnie z Twoim życzeniem lub dla Twojej osoby;
d) Towary łatwo psujące się oraz Towary, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi;
e) Towary w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały wyjęte z opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;
f) dostarczenie nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli oryginalne opakowanie zostało naruszone;
g) dostawa gazet, periodyków lub magazynów;
h) dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za Twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformowaliśmy Cię, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od Umowy.
8.4. Okres odstąpienia zgodnie z art. 8.2 Warunków uważa się za zachowany, jeśli wyślesz nam zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w tym okresie.
8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Cena zostanie Ci zwrócona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie odstąpienia na konto, z którego została zaksięgowana, lub na konto wybrane odstąpienie od Umowy. Kwota nie zostanie jednak zwrócona, dopóki nie zwrócisz nam Towaru lub nie udowodnisz, że został do nas odesłany. Prosimy o zwrot towaru do nas w stanie czystym, w miarę możliwości z oryginalnym opakowaniem.
8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. 8 ust. 2 Warunków, jesteś zobowiązany odesłać nam Towar w terminie 14 dni od odstąpienia i ponosisz koszty związane ze zwrotem towaru do Nas. Z drugiej strony przysługuje Ci zwrot Ceny za transport, ale tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy Towaru, jaki zaoferowaliśmy za dostarczenie Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez nas zawartej Umowy, ponosimy również koszty związane ze zwrotem towaru do Nas, ale ponownie tylko do wysokości ceny transportu odpowiadającej najtańszemu oferowanemu przez nas sposobowi dostawy przy dostawie Towaru.
8.7. Ponosisz wobec nas odpowiedzialność za szkody w przypadku, gdy Towar zostanie uszkodzony w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczność obchodzenia się z nim ze względu na jego charakter i właściwości. W takim przypadku obciążymy Cię rachunkiem za szkody powstałe po zwrocie Towaru do Nas, a należność wynosi 14 dni. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy Ci jeszcze Ceny, jesteśmy uprawnieni do potrącenia należności z tytułu kosztów z Twoją należnością w celu zwrotu Ceny.
8.8. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem do Państwa Towaru, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny, dla których dostarczenie Towaru nie jest możliwe (w szczególności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z przyczyn wynikających z charakteru Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w Art. 6.9. Warunki. Możemy również odstąpić od Umowy, jeśli jest oczywiste, że umyślnie podałeś w Zamówieniu nieprawdziwe informacje. Jeżeli dokonujesz zakupu towarów w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, mamy prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie, nawet bez podania przyczyny.

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

9.1. Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów przysługuje Ci prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z Umowy. W takim przypadku mają Państwo prawo skontaktować się z Czeską Inspekcją Handlową, Centralny Inspektorat - Wydział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Pozasądowe rozstrzyganie sporu konsumenckiego inicjowane jest wyłącznie na Twoje żądanie, w przypadku, gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio z nami. Propozycja może zostać złożona u nas nie później niż 1 rok od dnia, w którym skorzystałeś z przysługującego Ci prawa do sporu.
9.2. Przysługuje Ci również prawo do wszczęcia pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Jeżeli nasz i Twój stosunek prawny zawiera element międzynarodowy (na przykład wyślemy towar poza terytorium Republiki Czeskiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeśli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa.
10.2. Wszelką pisemną korespondencję dostarczymy Państwu e-mailem. Nasz adres e-mail znajduje się obok naszych danych identyfikacyjnych. Korespondencję będziemy dostarczać na Twój adres e-mail wskazany w Umowie, w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego się z nami kontaktowałeś.
10.3. Umowę można zmienić tylko na podstawie naszej pisemnej umowy. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany niniejszych Warunków, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie na Umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany. Poinformujemy Cię jednak o zmianie tylko wtedy, gdy będziemy regularnie i wielokrotnie dostarczać do Ciebie Towar na podstawie Umowy. Wyślemy Ci informację o zmianie na Twój adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie nie otrzymamy od Państwa zawiadomienia o zawartej Umowie na regularne i powtarzające się dostawy Towaru, nowe warunki stają się częścią naszej Umowy i mają zastosowanie do kolejnej dostawy Towaru następującej po zmiana skuteczna. Okres wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.
10.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub niemożliwych do przewidzenia zdarzeń (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców itp.) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane lub w związku z siłą wyższą, a jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 10 dni, Ty i Ty masz prawo do odstąpienia od Umowy.
10.5. Wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowią załączniki do Warunków.
10.6. Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana w Nas w formie elektronicznej, ale nie jest dostępna dla Ciebie. Jednak zawsze otrzymasz e-mailem niniejszy Regulamin oraz potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy nawet bez naszej współpracy. Zalecamy, aby zawsze zapisywać potwierdzenie Zamówienia i Warunki.
10.7. Nasze kodeksy nie podlegają żadnym kodeksom postępowania zgodnie z §1826 ust. g) Kodeksu Cywilnego.
10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat: ChutnášMi, Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice

Złożenie skargi

Data zawarcia Umowy:                                                                                                                                                                   
Imię i nazwisko:                                                                                                                                                  
Adres:                                                                                                                                                
Adres e-mail:                                                                                                                                                   
Reklamowane towary:                                                                                                                                                
Opis wad Towar:                                                                                                                                             
Proponowany sposób załatwienia reklamacji lub podanie numeru rachunku bankowego w celu udzielenia rabatu:  

Jednocześnie wnoszę o wystawienie potwierdzenia roszczenia z podaniem kiedy skorzystałem z tego prawa, jaka jest treść roszczenia wraz z moim roszczeniem, w tym o terminie i sposobie rozpatrzenia roszczenia.

Data:

Podpis:
ZAŁĄCZNIK 2 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: ChutnášMi, Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice

Oświadczam, że odstępuję od Traktatu

Data zawarcia Umowy:                                                                                                                                                                   
Imię i nazwisko:                                                                                                                                                  
Adres:                                                                                                                                                
Adres e-mail:                                                                                                                                                   
Specyfikacja Towarów objętych Umową:                                                                                                                                                
Powód rezygnacji:                                                                                                                                             
Sposób zwrotu otrzymanych środków lub podanie numeru rachunku bankowego:  

Data:

Podpis: