Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodávajícího subjektu Jiří Považan - ChutnášMi.cz, IČ: 87531615 (neplátce DPH) se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 (dále jen "ChutnášMi.cz") pro přístup a využívání webové stránky www.chutnasmi.cz.

I. Úvodní ustanovení

 • ChutnášMi.cz provozuje na své webové stránce www.chutnasmi.cz systém pro prodej zboží, rozvoz zboží a zajišťuje jeho zprostředkování koncovým zákazníkům.
 • Cestovní kancelář Star Line, s.r.o., IČ: 28524888 se sídlem Tibetská 807/9, 160 00 Praha 6 zajišťuje pro zprostředkovatele ChutnášMi.cz přípravu zboží (pokrmů na základě Hostinské činnosti) a jejich vyskladnění pro distribuci k zákazníkovi.
 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících webové stránky www.chutnasmi.cz při vstupu a jejich dalším používání.
 • Uživatel tím, že nakoupí na webových stránkách www.chutnasmi.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

II. Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.chutnasmi.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní webových stránek www.chutnasmi.cz.
 • Při registraci na webové stránce www.chutnasmi.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen jeho uživatelským jménem a heslem.
 • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a předcházet tím jeho zneužití. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní webových stránek www.chutnasmi.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní internetových stránek www.chutnasmi.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, popřípadě kombinace cen jednotlivého zboží nabízených formou balíčku. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné a to včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní www.chutnasmi.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní internetových stránek www.chutnasmi.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní eshopu platí pouze v rámci doručování zboží v lokalitách, které jsou uvedeny k výběru při registraci kupujícího a nebo objednávce zboží.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek www.chutnasmi.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní www-chutnasmi.cz); o způsobu úhrady kupní ceny zboží; údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Po odeslání objednávky již kupující nemůže měnit údaje, které vložil do objednávky, ani opravovat chyby v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) či telefonicky nebo formou SMS zprávy.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány na internetových stránkách www.chutnasmi.cz.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti (na dobírku) je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby kartou prostřednictvím platební brány na internetových stránkách www.chutnasmi.cz je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou poštovní adresu kupujícího uvedenou při registraci a nebo objednávce zboží.

V. Přeprava a dodání objednaného zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a jejich obsah a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

VI. Reklamace zboží - Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Dojde-li k situacím, že kupující není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 735 033 033 nebo elektronické adrese obchod@chutnasmi,cz (dále jen "Kontaktní informace"), které jsou dostupné v rámci otevírací doby prodejce. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Zákazník je povinen si při převzetí objednávky zkontrolovat její správnost. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo objednávky a identifikační údaje uživatele. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamační řízení zahájit.
 • V případě, že bude reklamace oprávněná, kupující má v souvislosti s odpovědností za vady právo: na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění vady dodáním nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, v případě, že mu bylo dodáno zboží, které neodpovídá popisu uvedenému na internetových stránkách prodávajícího www.chutnasmi.cz, zejména nebude-li dodáno ve  sjednaném množství, jakosti nebo nebude-li obsahovat veškeré své součásti uvedené v popisu nebo objednávce; na odstranění vady dodáním nového zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy, dodá-li prodávající kupujícímu zboží zcela odlišné od toho, které si kupující objednal, nebo zboží, které pro jeho vady nelze vůbec použít. Kupující je oprávněn zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce a bez souhlasu prodávajícího svou volbu nemůže měnit.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím Kontaktních informací. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři prodávajícím pro účel, kterým je provozování internetového obchodu s jídlem a tím souvisejícími službami (zejména pak poskytováni a rozvoz jídla), a současně pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických či jiných prostředků.
 • Prodávající zpracuje osobní údaje kupujícího pouze v rozsahu nezbytném pro účely zmíněné v článku 9 těchto obchodních podmínek, přičemž odstraní osobní údaje z příslušných systémů, jakmile již nebudou třeba k dalšímu zpracování. Bude vynaloženo veškeré důvodné úsilí, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje a soukromé informace kupujících. Sumarizované údaje z objednávkového formuláře mohou být použity prodávajícím pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu prodávajícího.
 • Souhlas udělený v tomto článku kupující uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávkovém formuláři, a to po dobu 5 (pěti) let ode dne jejich poskytnutí.
 • Kupující si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ, zejména toho, že odmítnutí souhlasu nebude mít pro něj jakýchkoli negativních důsledků, a že pokud by zjistil či se domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, má právo žádat prodávajícího o vysvětlení a/nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen se seznámit se všemi vyplňovanými částmi objednávkového formuláře, dále je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetových stránek www.chutnasmi.cz) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Kupující prohlašuje, že veškeré své osobní údaje vyplněné do objednávkového formuláře poskytuje dobrovolně.

IX. Doručování

 • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

X. Závěrečná ustanovení

 • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v 
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouvy počínaje jejich uzavřením jsou včetně obchodních podmínek archivovány prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty obchod@chutnasmi.cz, telefon +420 735 033 033.
 • V případě, že dojde mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020.

V Praze dne 1. května. 2020, Jiří Považan - ChutnášMi.cz